Privacy policy

Privacy policy

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, operatorul PEAR MEDIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Somesul Rece, nr 97A, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3124/16.03.2011, cod unic de înregistrare RO 28190010 prelucrează în condiţii de siguranţă datele cu caracter personal colectate de la persoanele fizice, în scopul derulării de către această societate a activităţilor de informare, marketing, reclamă şi publicitate.

Prelucrarea datelor personale se realizează direct de PEAR MEDIA S.R.L., precum şi prin împuterniciţi, conform Legii nr. 677/2001, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerinţele minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiţiile stabilite prin măsurile tehnice si organizatorice necesare păstrării confidenţialităţii datelor personale, adoptate de operator conform legii.

Prin participarea la campaniile de marketing ale operatorului şi transmiterea datelor personale, persoanele vizate îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea datelor lor personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) şi pentru includerea în baza de date a PEAR MEDIA S.R.L.

Scopul constituirii bazei de date a operatorului îl reprezintă informarea persoanelor vizate prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la evenimentele organizate de PEAR MEDIA S.R.L., sau alte acţiuni de marketing desfăşurate de către PEAR MEDIA S.R.L.

Conform legislaţiei aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privesc, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. De asemenea, fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct şi de a solicita excluderea din baza de date a operatorului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la urmatoarele date de contact: PEAR MEDIA S.R.L. – Bucuresti, sector 4, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 12-14, scara D, etaj 2, ap.10, camera 2, cod postal 040243 sau pe adresa de email office@pearmedia.ro

În funcţie de solicitarea persoanei vizate, operatorul se obligă:
• să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
• să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
• să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Operator: PEAR MEDIA S.R.L. (operator inscris sub nr. 26288 in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal)